REGULAMIN WYSTĘPU KABARETOWEGO.

1. Wstęp na Występ kabaretowy jest możliwy wyłącznie o wyznaczonej na bilecie dacie oraz godzinie.

2. Organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby gości na sali (30-60 osób w zależności od sali). Organizator nie daje gwarancji, że scena będzie udostępniona dla każdego posiadacza biletu w danej dacie i godzinie

3. Występ ma charakter nieodpłatny.

4. Zabrania się odsprzedaży oraz czerpania innego rodzaju korzyści materialnych z biletów. Organizator jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku bezprawnego nabycia biletu od osoby nieupoważnionej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu osobom przed 35 rokiem życia lub osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny oraz miejsca występu.

7. Zabrania się używać podczas występu żadnych treści ani symboli, które naruszają godność człowieka obrażając i poniżając osoby, narody i religię oraz wulgaryzmów.

8. Organizator w żadnym przypadku nie dokonuje zwrotu wartości biletu za nieprzybycie na Występ lub w przypadku zmiany daty, miejsca i godziny oraz gdy został on odwołany z przyczyn niezależnych lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

9. Promocja nie ma charakteru gry losowej.

10. Podczas trwania wydarzenia organizator zapewnia przybyłym gościom opiekę organizacyjną.

11. Wszelkie nagrania występu, podczas Występu mogą być przez organizatorów konfiskowane bez ponoszenia konsekwencji finansowych ze strony organizatorów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w/w regulaminu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wylegitymowania osób przybyłych w momencie pojawienia się wątpliwości odnośnie ich wieku.

14. Przybycie na występ jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Data publikacji: 01.10.2012